Đồng thuận cao

Ngày 7-12, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI thông qua Nghị quyết về Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa.  

Chuyện học và hướng nghiệp

Bạn tôi là giáo viên dạy toán cấp ba. Một hôm, trong câu chuyện cà phê, tôi mới biết được nỗi trăn trở trong lòng bạn.

Sức đẩy mới

Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3-6-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

 
.

các thông tin tiện ích