Hùn đất vào công ty có phải nộp thuế?

 Tôi góp vốn vào công ty bằng giá trị quyền sử dụng đất. Xin hỏi tôi có phải chịu thuế thu nhập cá nhân và phí trước bạ hay không?

Lao động mùa vụ có bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Tôi đang làm việc cho một xưởng chế biến, nhưng chỉ là công việc theo mùa vụ. Xin cho biết tôi có thuộc trường hợp phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?  

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Hội đồng quản trị của công ty gồm 5 thành viên giữ các chức vụ và kiêm nhiệm trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như: tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc ban, kế toán trưởng.

 
.

các thông tin tiện ích