Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Thứ Hai, 11/05/2020, 21:09 [GMT+7]

Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn hỏa tốc gửi các tỉnh, thành hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.


Theo đó, có 2 trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thứ nhất là tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ; do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế. Thứ hai là gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa. Về điều kiện và thời gian tạm dừng đóng, người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có 1 trong 3 điều kiện sau: Thứ nhất là không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên. Thứ hai là bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra, không kể giá trị tài sản là đất. Thứ ba là đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 1-2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 1-2020.


Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, quyết định căn cứ trên văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được từ người sử dụng lao động.


Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.


V.G (Tổng hợp)

.

các thông tin tiện ích

111