VIDEO: Chương trình "Đổi rác thải nhựa lấy quà" ở huyện miền núi Khánh Vĩnh19/04/2020