VIDEO: Phát cơm từ thiện cho người nghèo mùa dịch03/04/2020